Apie įmonę

Pagrindinė UAB Tauragės šilumos tinklai veikla - šilumos gamyba ir tiekimas. Bendrovė taip pat tiekia šilumos punktų, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas, užsiima buitinių karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatacija, t.y. montavimu, priežiūra, metrologine patikra, rodmenų kontrole.

Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių bendrovei priklausančių katilinių: Beržės rajoninės katilinės (BRK), Aerodromo katilinės (AK), Eičių katilinės (EK) ir Tauragės dvaro katilinės (TDK) ir Tarailių katilinės. Bendra katilinių galia – 85,8 MW.

Šilumos gamyba pagal katilines atvaizduota 1 pav.

UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens vartotojai - Tauragės miesto, Eičių kaimo, Tauragės dvaro ir Tarailių daugiabučių namų gyventojai, privačių namų gyventojai, gyvenamųjų namų bendrijos, verslo įmonės, biudžetinės įstaigos. Centralizuotai tiekiama šilumos energija apšildomas apie 450 tūkst. kv.m. plotas.

 

 

Šilumai gaminti katilinėse naudojamas keturių rūšių kuras: biokuras, mazutas, skalūnų alyva ir durpės. Pagrindinis katilinėse naudojamas kuras – biokuras. 2011 m. jis sudarė 86 proc. katilinėse sunaudojamo kuro (2 pav.).

 

 

 

 

 

UAB Tauragės šilumos tinklai per 2011 metus pagamino 78.818 MWh, realizavo 62.664 MWh šilumos, technologiniai nuostoliai sudarė 13.397 MWh arba 17,0 proc. (3 pav.).

Per 2011 m. buvo pašildyta 110,2 tūkst. kub.m. gyventojų buityje naudojamo karšto vandens.

UAB Tauragės šilumos tinklai eksploatuoja daugiau kaip 35 km įvairaus skersmens (40 – 600 mm) šiluminių trasų vamzdynų.

2011 m. UAB Tauragės šilumos tinklai pajamos sudarė 12,2 mln.Lt. (3 pav.)

2011 m. gruodžio 31 d. UAB Tauragės šilumos tinklų ilgalaikis turtas siekė 18,1 mln. Lt.

2011 m. vidutinis bendrovėje dirbančiųjų skaičius - 86 darbuotojai.

UAB Tauragės šilumos tinkluose per keletą pastarųjų metų buvo įdiegtos šiuolaikinės modernios technologijos, leidžiančios gaminti šilumą mažesniais kaštais, mažiau teršti aplinką. 2008 m. bendrovė apdovanota garbingu apdovanojimu - “Krištoliniu kaminu” įteikiamu įmonei, labiausiai respublikoje sumažinusiai aplinkotaršos rodiklius.

2011 m. UAB Tauragės šilumos tinklų pagaminta centralizuotai tiekiama šiluma buvo trejetuke žemiausių šilumos kainų šalyje, o nuo 2012 m. sausio mėnesio - žemiausia Lietuvoje! Žemą gaminamos šilumos kainą lėmė savalaikis įmonės sprendimas pakeisti iki tol naudotą brangų kurą mazutą, pigesniu - biokuru. Tuo tikslu buvo įdiegti du - 8 ir 12 MW galios biokuro katilai. Be to, iki 20 proc. šilumos padeda sutaupyti įdiegtas naujas įrenginys – kondensacinis ekonomaizeris. Šilumos tinklai taip pat naudoja kogeneracines technologijas - gamindama šilumą, įmonė pasigamina visą savo reikmėms reikalingą elektros energiją. Per 2011 m. buvo pagaminta 861 tūkst. kWh elektros energijos.

Siekiant sumažinti šilumos nuostolius trasose, bendrovė savo ir Europos sąjungos fondų lėšomis vykdo senų šilumos trasų atnaujinimą. Senos trasos, 1965 - 1975 m. paklotos gelžbetoniniuose kanaluose, keičiamos į šiuolaikiškus bekanalinius vamzdžius su poliuretano izoliacija ir polietileno apvalkalu. 2010 – 2011 m. įgyvendinant “Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste” I ir II etapus buvo pakeista 3,1 km įvairaus diametro šilumos tinklų už 5,0 mln. Lt. Be to, dar apie 0,5 km šiluminių trasų bendrovė pakeitė savo pajėgomis ir lėšomis. Šios sėkmingai įgyvendintos investicijos padės sumažinti šilumos tinklų nuostolius.

2011 m. pradėta ir 2012 m. sausio mėn. bus užbaigta Aerodromo katilinės rekonstrukcija. Katilinėje naudojamas brangus, neekologiškas skalūnų alyvos kuras bus pakeistas pigiu ir atsinaujinančiu energijos šaltiniu – biokuru. Atlikus šią rekonstrukciją tikimasi, kad UAB Tauragės šilumos tinklai biokuru pagaminamos šilumos kiekis sieks 95 proc.

2011 m. siekiant užtikrinti stabilesnį elektros ūkio darbą, sumažinti avarijų tikimybę, pradėta “Beržės” rajoninės katilinės elektros ūkio rekonstrukcija.

2011 m. sureguliavus transporto, kuris UAB Tauragės šilumos tinklams pristato biokurą srautus, atsirado galimybė užbaigti teritorijos gerbūvio tvarkymo darbus. Sunkaus transporto srautą nukreipus kitu keliu buvo išasfaltuotas bendrovės teritorijoje anksčiau sunkiai pravažiuojamas kelias, įrengti pėsčiųjų šaligatviai, sutvarkyta aikštelė priešais administracinį pastatą ir rekonstruotas biokuro sandėlis. Pabaigtas įrengti administracinio pastato antras aukštas.

Sėkmingai įdiegdama naujus optimalius inžinerinius ir ekonominius sprendimus, modernizuodama šilumos gamybos ir tiekimo įrenginius, UAB Tauragės šilumos tinklai šiuo metu yra viena moderniausių šilumos gamybos įmonių Lietuvoje.

Nuo 2019 m. sausio 2 d. įmonėje įsigalioja Darbo tvarkos taisyklės.