KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMOSIOS

tel. 8 (446) 62865

Vadovaudamasi Lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 “Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos”, Komisijos 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. O3-309 “Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, nustatytos karšto vandens kainos, išreiškiamos formule 0,27 + Tkv kd, dedamosios (be PVM):

  1. Karšto vandens kainos pastovioji dedamoji – 0,27 Eur/m3.
  2. Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji – Tkv kd:
    2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulė vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (54,56*Tš)+(1,07*Tgv)+(0,016*Tgv pard)

 

  1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulė kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (51,0*Tš)+(1,0*Tgv)+(0,016*Tgv pard)

čia:

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Karšto vandens kainos dedamosios įsigalioja nuo 2016 m. lapkričio 1 d.