Šilumos kaina nuo 2018 m. vasario 1 d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), VKEKK 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų”, VKEKK 2016 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. O3-309 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo” ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-304 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2018 m. vasario 1 dienos (be PVM):

1. šilumos gamybos kaina:

3,22

euro ct/kWh

1.1. kintamoji dedamoji

1,51

euro ct/kWh

1.2. pastovioji dedamoji

1,71

euro ct/kWh

2. šilumos perdavimo kaina:

1,38

euro ct/kWh

2.1. kintamoji dedamoji

0,81

euro ct/kWh

2.2. pastovioji dedamoji

0,57

euro ct/kWh

3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:    
3.1. vienanarė

4,60

euro ct/kWh

3.2. dvinarė:    
3.2.1. pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

16,69

Eur už kW / mėn.

3.2.2. kintamoji dedamoji (už suvartotos šilumos kiekį)

2,32

euro ct/kWh

4. šilumos pardavimo vartotojams kaina:    
4.1. vartotojams

0,94

Eur per mėn.

4.2. daugiabučių namų gyventojams

0,11

euro ct/kWh

5. karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):    
5.1. vartotojams daugiabučiuose namuose

4,99

Eur už kub.m.

5.1.1. pastovioji dedamoji

0,27

Eur už kub.m.

5.1.2. kintamoji dedamoji

4,72

Eur už kub.m.

5.2. kitiems vartotojams

4,76

Eur už kub.m.

5.2.1. pastovioji dedamoji

0,27

Eur už kub.m.

5.2.2. kintamoji dedamoji

4,49

Eur už kub.m.

6. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

0,94

Eur butui per mėn.

2018 m. vasario mėn. šilumos kaina – 4,71 ct/kWh (be PVM).

UAB Tauragės šilumos tinklų direktorius M. Nevardauskas