Skelbimas dėl kandidatų į UAB Tauragės šilumos tinklų valdybos narių vietas atrankos

(parsisiųsti skelbimą)
UAB Tauragės šilumos tinklai

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLŲ VALDYBOS NARIŲ VIETAS ATRANKOS

UAB Tauragės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 179478621, adresas: Paberžių g. 16, LT- 72324 Tauragė:

1. Skelbia kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomų ir priklausomų valdybos narių, turinčių kompetenciją finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo, arba ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė, srityje, vietas.

Bendrovės interneto svetainės adresas http://www.tauragesst.lt

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB Tauragės šilumos tinklai, Paberžių g. 16, LT- 72324 Tauragė, Personalo skyriaus specialisto-sekretoriaus kabinetas Nr. 15. Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.;

2.2. elektroniniu paštu neringa.kalkiute@tst.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB Tauragės šilumos tinklai, Paberžių g. 16, LT- 72324 Tauragė.

Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomo nario vietą: 4 (ketverių) metų kadencija.

5. Kandidatai į valdybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatai į valdybos narių vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetencijos finansų arba verslo administravimo, arba strateginio planavimo ir valdymo, arba teisės, arba vadybos, arba žmogiškųjų išteklių valdymo arba ūkio šakos, kurioje veikia valstybės valdoma įmonė srityje;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese.

9. Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus UAB Tauragės šilumos tinklams 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. gegužės 15 d.

10. UAB Tauragės šilumos tinklų kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) Personalo skyriaus specialistė-sekretorė Neringa Kalkiūtė tel. 8 446 62 863,

El. p. neringa.kalkiute@tst.lt;

2) Bendrųjų reikalų grupės vadovė Alina Šaučiūnienė, tel. 8 655 20 219,

El. p. alina.sauciuniene@tst.lt;

PRIDEDAMA:

  1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, 2 lapai.
  2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nario atrankos vykdymo procese, 1 lapas.