ŠILUMOS KAINŲ DEDAMOSIOS

tel. 8 (446) 62865

UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamosios (be PVM) nustatytos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 “Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos”, Komisijos 2016 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-382 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos dedamųjų” ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-304:

1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,71 + THG,KD, dedamosios:

    1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,71 ct/kWh;

    1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG,KD;

2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsios:

    2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,71 + TH,KD, dedamosios:

        2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,71 ct/kWh;

        2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD;

    2.2. dvinarės kainos dalys:

        2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastovioji dedamoji atitinkamai vartotojų grupei – 12,52 Eur/kW per mėnesį;

        2.2.2. kintamoji dalis – TH,KD;

3. šilumos perdavimo kainos:

    3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,57 + THT,KD, dedamosios:

        3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,57 ct/kWh;

        3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji– THT,KD;

    3.2. dvinarės kainos dalys:

        3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,17 Eur/kW per mėnesį;

        3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;

4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną  realizuotiną kilovatvalandę – 0,11 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis atitinkamai vartotojų grupei 0,78 Eur/kW per mėnesį ir mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,94 Eur per mėnesį.

5. Nustatytos dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formulės:

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = 0,06 + (((250*pHG,m) + (6997,8*pHG,med b.) + (50,0*pHG,ska))*100)/77500000

2.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

TH,KD = 0,06 + (((250*pHG,m) + (6997,8*pHG,med b.) + (50,0*pHG,ska))*100)/77500000

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,07 + (14500000*TH)/63000000

4.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina

TH = 1,71 + TH,KD

         čia:

         PHG, m – mazuto kaina, (Eur/tne);

         PHG, med b – medienos kilmės biokuro kaina, (Eur/tne);

         PHG,ska – skalūnų alyvos kaina, (Eur/tne).

6. Gautos 22,7 tūkst. Eur papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro faktinių kainų bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui – (-0,04) ct/kWh.

Šilumos kainos dedamosios įsigalioja nuo 2016 m. gruodžio 1 d.